Algemene voorwaarden

Download als PDF

Algemene bepalingen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Overse: Overse B.V. gevestigd aan de Sandvisbaai 11 (1448 SR) te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93411235;

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Overse diensten levert.

  • de Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Overse en Opdrachtgever.

  • Partijen: Overse en Opdrachtgever

  • Verwerkersovereenkomst: een aanvullende overeenkomst tussen Partijen, waarin wordt vastgelegd hoe Overse, in haar hoedanigheid als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens zal omgaan.

Toepasselijkheid

 1. Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van Overse, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst, Verwerkersovereenkomst en/of gewijzigde dan wel aanvullende overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Om diezelfde reden zijn inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing en worden deze daarom uitdrukkelijk door Overse afgewezen.

 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Overse en Opdrachtgever zullen dan overleggen over nieuwe of vervangende bepalingen.

 4. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Overse en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht weergegeven in het Burgerlijk Wetboek.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

 2. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn alle door Overse afgegeven voorcalculaties of begrotingen vrijblijvend. Hieraan kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Overse bekend gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Indien Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Overse hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

 4. De gegevens uit de administratie van Overse leveren bewijs voor de door Overse verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en zijn derhalve leidend. Het staat Opdrachtgever vrij om tegenbewijs te leveren.

 5. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. Overse is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen uit de Overeenkomst te verlangen. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan een dergelijk verzoek is Overse niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van beëindiging of opschorting van de werkzaamheden door Overse.

 7. Verrekening van een factuur met een vordering van Opdrachtgever op Overse is slechts mogelijk indien de betreffende vordering door Overse schriftelijk is erkend.

 8. De in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Overse gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

 9. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft een factuur of andere betalingsverplichting te voldoen, zal Overse de vordering uit handen geven. Daarbij komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van €500,-. Onder deze kosten worden ook alle kosten van externe deskundigen begrepen.

 10. Indien de uitvoering van een Overeenkomst vertraging oploopt door uitblijven van de in de betreffende Overeenkomst beschreven inzet, medewerking of taakuitvoering van Opdrachtgever, of anderszins door Opdrachtgever is veroorzaakt, dan komen de kosten die de vertraging met zich meebrengt voor rekening van Opdrachtgever.

 11. Overse kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Overse verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 12. Alle diensten, leveringen en werkzaamheden die Overse heeft verricht op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Prestaties vallen, zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Voor het geval er geen tarieven zijn overeengekomen gelden de gebruikelijke tarieven van Overse. Overse is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

 13. Voor het geval er voor de prestaties een vaste prijs is overeengekomen, zal Overse Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de aanvullende diensten, leveringen en werkzaamheden als bedoeld in dit artikel, wanneer hier door Opdrachtgever om wordt gevraagd.

Tarieven

 1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Overse ten gevolge van inflatie jaarlijks gerechtigd een prijsverhoging door te voeren gelijk aan het wijzigingspercentage in de voorafgaande facturatietermijn van de “Index Zakelijke en ICT Dienstverlening”, zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS. Overse dient een dergelijke prijsverhoging minimaal drie (3) maanden van tevoren aan te kondigen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever mag de Overeenkomst niet opzeggen wanneer hij het met deze prijswijziging niet eens zou zijn.

 2. In aanvulling op de in lid 1 van dit artikel genoemde indexering heeft Overse het recht om tevens de prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen in geval van redelijk gestegen bedrijfskosten waaronder, maar niet beperkt tot, gestegen loonkosten door krapte op de arbeidsmarkt dan wel indien de producten en diensten van toeleveranciers duurder zijn geworden. Ongeacht of de wijziging plaats vindt als gevolg van omstandigheden die bij de ingang van de Overeenkomst al voorzien(baar) waren, is Overse gerechtigd de prijzen en tarieven wijzigen. Overse moet een dergelijke prijswijziging minimaal drie (3) maanden van tevoren aankondigen bij Opdrachtgever en toelichten, tenzij deze prijsstijging het resultaat is van een stijging van de prijzen van toeleveranciers.

Privacy en persoonsgegevens

 1. Indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op (een deel van) de werkzaamheden, zullen Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een aanvullende Verwerkersovereenkomst sluiten. Hierbij is Overse tussen Partijen aan te merken als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Risico en beveiliging

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder ook begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

 2. De door of vanwege Overse aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever zo worden behandeld en uitsluitend aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie kenbaar worden gemaakt. Overse heeft het recht toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

Acceptatie van het geleverde

 1. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Overse enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 2. Na oplevering zal Overse aan Opdrachtgever een opleververklaring geven ter ondertekening. Door ondertekening verklaart Opdrachtgever dat het geleverde voldoet aan en functioneert zoals Partijen zijn overeengekomen. Deze acceptatie vermindert verplichtingen van Overse op grond van een eventueel overeengekomen onderhouds – of beheerovereenkomst niet.

 3. Opdrachtgever mag de acceptatie niet weigeren om redenen die geen verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet vanwege het bestaan van kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag verder niet worden geweigerd vanwege aspecten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces. Acceptatie heeft tot gevolg dat tussen Partijen vaststaat dat Overse haar verplichtingen van de terbeschikkingstelling en levering van de Prestatie(s) afdoende is nagekomen zoals in de Overeenkomst beschreven.

Intellectuele eigendommen

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Overse, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat het eigendom bij Opdrachtgever komt te liggen. Overdracht van eigendom is slechts het geval zodra alle bedragen die Opdrachtgever aan Overse op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Overse zijn voldaan en het geleverde geaccepteerd is conform hoofdstuk 7 van deze Algemene Voorwaarden.

 2. Afspraken tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten, zijn alleen geldig wanneer die schriftelijk zijn aangegaan. Indien Overse intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tast dit het recht of de mogelijkheid van Overse niet aan om de aan de ontwikkeling van het werk ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Ingeval van de overdracht van een recht van intellectuele eigendom heeft Overse het recht om ontwikkelingen te blijven doen voor zichzelf of een derde die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

 3. Opdrachtgever mag de acceptatie niet weigeren om redenen die geen verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificatiAlle rechten van intellectuele eigendom op, op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, zoals programmatuur, oplossingen, databestanden, opleidingsmateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, adviezen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Overse, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.es en ook niet vanwege het bestaan van kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag verder niet worden geweigerd vanwege aspecten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces. Acceptatie heeft tot gevolg dat tussen Partijen vaststaat dat Overse haar verplichtingen van de terbeschikkingstelling en levering van de Prestatie(s) afdoende is nagekomen zoals in de Overeenkomst beschreven.

 4. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de werken (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

 5. Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Overse steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van materialen waar intellectuele eigendomsrechten op berusten in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze materialen. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Levering

 1. Alle door Overse genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. Overse spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Overse niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Overse wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overse is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Overse gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Overse en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Meer- en minderwerk

 1. Partijen kunnen meer- en minderwerk zowel mondeling als schriftelijk overeenkomen.

 2. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Overse hetzij op verzoek of op last van opdrachtgever, hetzij op last van door opdrachtgever ingeschakelde derden boven de overeengekomen hoeveelheid te leveren producten en te verrichten diensten wordt geleverd en/of verricht.

 3. Overse heeft het recht meerwerk in rekening te brengen.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Overse hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.

 2. Eventuele extra kosten, die Overse moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen vereist, zullen door opdrachtgever worden vergoed.

 3. Indien de onvoorziene omstandigheden niet onmiddellijk handelen vereist, kan opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 4. Overse is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde diensten of producten of vertraging in de uitvoering, in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht. Ook is Overse niet aansprakelijk voor schade waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan leveranciers van Overse.

 5. In geval van overmacht is Overse gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en claims van opdrachtgever en/of derden gehouden te zijn.

 6. In geval van overmacht is Overse gerechtigd om nakoming van de overeenkomst voor de duur van de overmachtstoestand op te schorten.

 7. Indien de overmachtstoestand 3 maanden of langer duurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Gewijzigde uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de opdracht of een deel daarvan slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Overse wijst opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Overse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Overse kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Overse bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Overse kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Overse op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Overse de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Overse tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Overse gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten en gederfde winst die daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Overse gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan direct opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 8. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 13.1 reeds producten en diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Overse ten aanzien van die producten of diensten in verzuim is. Bedragen die Overse vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Na levering conform het bepaalde in artikel 7 en artikel 9 is Overse niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de producten of diensten.

 2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Overse beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan de dekking van de verzekering van Overse, dan wel tot maximaal van het door Overse krachtens de Overeenkomst te ontvangen bedrag ingeval van nakoming daarvan, zulks met een maximum van € 10.000,00.

 3. Aansprakelijkheid van Overse voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Overse voorgeschreven zaken, materialen, producten of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Overse voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Overse voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of dienst dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Overse geleverde producten of diensten.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken in of ongeschiktheid van producten of diensten die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 2. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde, verplicht gestelde of voorgeschreven producten of diensten en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

 3. Indien opdrachtgever één of meer afspraken niet nakomt, is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Overse te vergoeden.

 4. Indien opdrachtgever de verleende opdracht annuleert en/of wijzigt, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Overse de daaruit voortvloeiende schade waaronder winstderving, aan Overse te betalen.

Geheimhouding

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

Overdracht van rechten en plichten

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen jegens Overse aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Overse.

Overige bepalingen

 1. Alle geschillen uit overeenkomsten met Opdrachtgever voortvloeiende zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.